Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden van Co Dekker Vloerbewerking

 

VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN CO DEKKER VLOERBEWERKING V.O.F.
1. OFFERTEN
1. Alle offerten zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
2. Prijsopgaven betreffen prijzen excl. BTW tenzij anders vermeld.
3. Alle offerten zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijd en op de op het tijdstip van indiening der offerte geldende lonen, sociale lasten, belastingen, andere heffingen en prijzen van gereedschap materialen en vervoer. Nadien optredende prijsstijgingen zullen worden doorberekend. Onder normale werktijd wordt verstaan alle tijd die niet in artikel 6 onder g zijn genoemd.
4. Alle offerten zijn gebaseerd op de gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt, dan wel heeft doen verstrekken. Indien er bijzondere eisen aan de vloer zijn, zoals geen afwerking of lichte coating to 500 mu dan moeten deze eisen schriftelijk door de opdrachtgever worden medegedeeld. Indien de door of namens de opdrachtgever verstrekte maten of tekeningen onjuist blijken te zijn gelden de genoemde oppervlaktes en de daarbij behorende prijs als minimale aanneemsom, dus: opgegeven oppervlakte te vermenigvuldigen met de eenheidsprijs wordt minimaal in rekening gebracht. Eventuele meer hoeveelheden worden tegen de vermelde eenheidsprijs in rekening gebracht.
5. Als maatvoeringen gelden de ruwbouwmaten vermeerderd met drempels en nissen. Voor kolommen, pilasters, goten, in- of voorsprongen enz. met een oppervlakte van 2 m2 of minder per stuk, wordt in verband met snijverlies en meerwerk niets in mindering gebracht.
6. Stelwerk, verticaal en horizontaal transport en het maken van hulpconstructies is nimmer in de offerte begrepen, tenzij overeengekomen en omschreven in de offerte.
7. Bij uitvoering van het werk in het winterseizoen komen de kosten van voorzieningen voor vorstvrij doorwerken voor rekening van de opdrachtgever.
8. Is bij de uitvoering de vloer niet droog en opgeruimd, worden deze voor rekening van de opdrachtgever drooggemaakt en opgeruimd; minimaal uurtarief € 85,00/uur per persoon (ploeggrootte minimaal 2 personen) door de dan aanwezige ploeg.
9. Het werk eindigt op 12 cm. uit het opgaande werk, en daar waarde ingezette apparatuur niet bij kan, tenzij anders overeengekomen.
2. TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST
1. Indien door opdrachtnemer een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand door schriftelijke aanvaarding van die offerte.
2. Door het verstrekken van de opdracht gaat de opdrachtgever, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, akkoord met deze verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden.
3. LEVERINGSTERMIJNEN
1. Opleveringstermijnen gelden slechts, indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2. De opleveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de dag dat alle gegevens, nodig voor de uitvoering van de opdracht, in het bezit zijn van de opdrachtnemer, doch niet eerder dan dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
3. Overschrijding van de overeengekomen opleveringstermijn, in dagen uitgedrukt, met minder dan 7% met een minimum van één dag, zal nimmer kunnen leiden tot toekenning van enige schadevergoeding.
4. Onder oplevering wordt in dit verband verstaan het opleveren zoals bedoeld in artikel 7:758 BW.
4. UITVOERING VAN HET WERK
1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat bij de aanvang en uitvoering van de werkzaamheden de ruwbouw vloeren vrij zijn van kalk, cement, verf- olie en vuilresten. De ruimtes waarin gewerkt moet worden, moeten glas- en waterdicht zijn. Zij moeten ter beoordeling van de opdrachtnemer voldoende droog, verlicht, verwarmd en tochtvrij zijn. Onder verwijzing naar artikel 1.8 kan opdrachtnemer zelf tegen meerkosten de vloeren in gereedheid brengen, doch hij kan daartoe niet verplicht worden.
2. Bij de aanvang van de werkzaamheden moeten de ondervloeren droog, bezemschoon en vrij van ongerechtigheden, als bedoeld in het 1 lid van punt 4, aan de opdrachtnemer te beschikking worden gesteld. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de werkvloer bereikbaar is voor de noodzakelijke apparaten en dat kosten en of stagnatie voor rekening is van de opdrachtgever. Indien vooraf bekend kan dit door opdrachtnemer worden verzorgd tegen de geldende tarieven.
3. De opdrachtgever stelt om niet het water, krachtstroom en elektriciteit beschikbaar op eenvoudig te bereiken plaatsen, alsmede zo nodig verticaal transport. Voor de te gebruiken machines dient een elektrische aansluiting van voldoende capaciteit aanwezig te zijn en wordt van de opdrachtgever medewerking verwacht voor het doen functioneren van deze machines, o.a. wat betreft de toe- en doorvoer van slangen en of kabels.
4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat stellingen, steigers, kranen en liften voldoen aan de daarvoor geldende eisen en indien nodig om niet aan de opdrachtnemer ter beschikking staan.
5. De opdrachtgever is aansprakelijk tegen nieuwwaarde c.q. reparatiekosten voor het beschadigen of zoekraken van de materialen en gereedschappen, machines inbegrepen, voor zover deze schade is ontstaan in afwezigheid van (de medewerkers van) opdrachtnemer..
6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging van gereedgekomen vloeren door hemzelf, zijn personeel en/of derden.
7. Geringe afwijkingen in de door ons uitgevoerd werk geven geen reden tot afkeuring. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de betreffende levering worden genomen en kan dus niet op een gedeelte of exemplaar worden afgekeurd. Voorts wordt er bij de beoordeling of een levering binnen de daaraan te stellen normen is geschied er tevens van uitgegaan hetgeen aanvaardbaar is volgens de opvattingen van het dagelijks handelsverkeer. Ondergeschikte veranderingen geven geen reden tot afkeuring van het geleverde.
8. De ondergrond is bepalend en laat een bepaalde kwaliteit toe, welke bij voorkeur voorafgaand aan de opdracht wordt vastgesteld. Als dat niet mogelijk is, wordt de te leveren kwaliteit bij het opstarten wordt vastgesteld. de opdrachtgever dient hierbij aanwezig te zijn. Bij afwezigheid wordt de norm bepaald door de opdrachtnemer zonder dat deze verantwoordelijk kan worden gesteld wanneer deze afwijkt van hetgeen de opdrachtgever zich had voorgesteld. Correcties of gedeeltelijke correcties worden in rekening gebracht.
9. Het straal en stofafval van de vloer wordt op de vloer achtergelaten in plastic zakken verzameld op een door de opdrachtnemer aan te wijzen plaats. Indien zulks gewenst wordt kunnen wij tegen betaling van de kosten de afvoer verzorgen.
5. MEERWERK
1. Als meerwerk wordt beschouwd alle door de opdrachtgevers gewenste werkzaamheden en leveranties die niet in de offerte zijn begrepen, alsmede alle door de opdrachtgever gewenste wijzigingen.
2. De opdrachtnemer zal het opgedragen meerwerk, zo hij dit wenst te aanvaarden, zo spoedig mogelijk bevestigen. De overeenkomst tot het verrichten van het meerwerk is tot stand gekomen, indien de opdrachtgever niet binnen 1 week, na dagtekening der bevestiging heeft laten weten, dat hij van het opdragen van het meerwerk afziet.
3. Op de overeenkomst tot het verrichten van meerwerk zijn dezelfde bepalingen van toepassing als op de oorspronkelijke overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk ander overeenkomen.
4.   Het feit dat de opdrachtnemer niet bereid is meerwerk te verrichten kan er nooit toe leiden, dat de oorspronkelijke overeenkomst wordt beëindigd, geannuleerd of ontbonden of hoe dan ook feitelijk of juridisch als niet bestaand wordt beschouwd.
5.   Wordt tijdens de uitvoering extra werk opgedragen dan wordt dit in regie uitgevoerd en achteraf bevestigd. De meerkosten zijn bindend voor de opdrachtgever.
6.   EXTRA KOSTEN
Als extra kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht:
a.   Kosten van vergeefse reizen en andere kosten, veroorzaakt doordat met de uitvoering van het werk niet op de                
afgesproken datum begonnen kan worden of doordat het werk niet geregeld of zonder onderbreking kan             
worden uitgevoerd al dan niet als gevolg van bouwkundige omstandigheden, die niet aan de opdrachtnemer te      
wijten zijn.
b.   Alle kosten veroorzaakt doordat de door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn.
c.   Alle kosten veroorzaakt doordat de opdrachtgever geen zorg heeft gedragen dat aan het in punt 4 gestelde is voldaan.
d.   Transportkosten, indien de aan te voeren materialen, gereedschappen en machines niet onmiddellijk kunnen worden geplaatst, en met de werkzaamheden kunnen worden begonnen in de gebruikelijke uitvoering.
e.   De transportkosten voor het vervoer van zakken straalafval naar de container.
f.   Kosten veroorzaakt door de opdrachtgever niet die medewerking aan de opdrachtnemer verleent die hij redelijkerwijze dient te verlenen.
g.   In de aanneemsom is uitgegaan van normale werktijden, wordt hiervan afgeweken zijn de volgende toeslagen van toepassing:    
werkdagen ma t/m vrijdag           18:00 - 22:00 uur   25%
                 ma t/m vrijdag           22:00 - 06:00 uur  100%
                 zaterdag                    06:00 - 14:00 uur  50%
                 zaterdag                    14:00 - 18:00 uur  100%
                 zondag                      06:00 - 14:00 uur  50%
                 zondag                      14:00 - 18:00 uur  100%
                 zat. en zondag           18:00 - 06:00 uur  150%
                 officiële feestdagen                              200%
7.   TUSSENTIJDSE PRIJSVERHOGINGEN   
Indien tot aan de dag van oplevering enige verhoging van prijsbepalend factoren plaatsvindt, zoals bv verhoging van lonen, sociale lasten, belastingen, materiaalprijzen, vrachtkosten, verzekeringspremies, dan is de opdrachtgever gehouden de daaruit vloeiende kosten aan de opdrachtnemer boven de aannemingssom te vergoeden.
8.   BETALING
1.   Alle betalingen moeten geschieden ten kantore van de opdrachtnemer.
2.   Van het overeengekomen bedrag zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen: een derde deel vervallen bij het tot stand komen van de overeenkomst, een derde deel vervallen indien de werkzaamheden voor 50% zijn uitgevoerd. Het resterende deel, vermeerderd met eventuele extra kosten, kosten voor meerwerk en het bedrag dat voortvloeit uit tussentijdse prijsverhoging, vervalt 10 dagen na de factuurdatum. In geval de oplevering als bedoel in punt 3, lid 4 plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de dag van oplevering als factuurdatum.
3.   Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 2% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand waarmede de vervaldag wordt overschreden, met een maximum van 15% per jaar.
4.   De opdrachtgever is door het enkel sluiten van de overeenkomst verplicht tot betaling van alle kosten die de opdrachtnemer maakt ter incassering van zijn vordering, ongeacht die in lid 3 bedoelde rentevergoeding. Onder deze kosten worden begrepen: portie van brieven van aanmaning, de kosten in rekening gebracht door degene(n) die met de invordering wordt (worden) belast.
5.   Alle transacties worden door ons verzekerd bij de Nederlandsche Kredietverzekeringsmaatschappij o.g. Mocht het bedrag van de uit te voeren werkzaamheden het door de NCV aan de opdrachtgever afgegeven kredietlimiet overschrijden, zijn wij gerechtigd voor het overschrijdend niet verzekerde bedrag van de opdrachtgever een zekerheidsstelling te verlangen. De overeenkomst is eerst dan tot stand gekomen, wanneer genoemde zekerheid door opdrachtgever is afgegeven. Mocht tijdens de uitvoering van de overeenkomst het totaal van de verrichte werkzaamheden het kredietlimiet, op opdrachtgever afgegeven, overschrijden zijn wij gerechtigd voor het overschrijdend niet verzekerde bedrag een zekerheidsstelling van opdrachtgever te verlangen c.q. onmiddellijk betaling hiervan te vorderen bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn het werk neer te leggen onverminderd volledige nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever te vorderen.
9.   KLACHTEN
1.   Klachten moeten schriftelijk en met een duidelijke omschrijving worden ingediend.
2.   Klachten moeten terstond, doch uiterlijk 2 dagen na de oplevering bedoeld in punt 3, lid 4 worden ingediend.
3.   De gegrondbevinding van een klacht kan tot niets anders dan hetzij verbetering, hetzij vermindering van de aanneemsom leiden.
4.   Bij verbetering zijn ondergeschikte afwijkingen en geringe hoogteverschillen in het vloeroppervlak aanvaardbaar.
5.   Klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.
10.   AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde zal        
nimmer het netto factuurbedrag van het geleverde te boven gaan. Overige directe of indirecte schade,           
waaronder schade van derde of winstderving, wordt nimmer vergoed.
11.   GESCHILLEN
Alle geschillen zullen langs minnelijke weg getracht te worden opgelost en indien zulks niet mogelijk is, worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter van de        
Rechtbank Almere.
 
CO DEKKER VLOERBEWERKING V.O.F. IS INGESCHREVEN BIJ DE K.V.K. TE ALMERE
 
 
 
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL GOOI EN VECHTSTREEK TE ALMERE.

 

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen (en mogelijk ook buiten) onze website volgen. Met deze informatie passen wij en derde partijen content of advertenties aan jouw interesses en profiel aan. Daarnaast is het dankzij cookies mogelijk informatie te delen via social media. Lees hier meer over in onze Privacy- en cookieverklaring.

Oké